Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 20.05.2022r.
Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu https://22.jakzycwnecie.pl/ realizuje e-kreatywnie Katarzyna Aleszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „e-kreatywnie Katarzyna Aleszczyk” z siedzibą w Łącznik (48-220), ul. Skowrońskiego 33, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 527-225-81-75, REGON: 241447326
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail napisz[@]kasiaaleszczyk.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Operator Płatności – DotPay, PayPal,
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://20.jakzycwnecie.pl/regulamin-sklepu,
5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://20.jakzycwnecie.pl/,
6) Sprzedawca – e-kreatywnie Katarzyna Aleszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „e-kreatywnie Katarzyna Aleszczyk” z siedzibą w Łącznik (48-220), ul. Skowrońskiego 33, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 755-181-85-85

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.
7. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane w Sklepie są cenami brutto.
8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3
Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
3) wypełnić formularz zamówienia,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Sklepu.

§ 4
Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://……………, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie / na Stronie / na Blogu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.